بازگشت
Loading

ارزش های سازمانی

  • رعایت اخلاق حرفه ای در کار
  • داشتن تفکر برنده – برنده
  • احترام به حقوق دیگران
  • اعتماد سازی داخلی و بیرونی
  • تفکر سیستمی و دور اندیشی
  • تعادل بین کار و زندگی

    آبادسازان